כרטיסים וחבילות לאירועים הנחשקים ביותר

לפי יעד, תאריך ותקציב

 1. כללי
  1. אתר זה בבעלות חברת “לורד טיקטס בע”מ” (להלן: “החברה” ו/או “האתר“) אשר כתובתה הינה רחוב מנורת המאור 3, תל אביב. החברה מפעילה ומנהלת את האתר באופן בלעדי.
  2.  מטרת האתר הינה מכירת כרטיסים המסופקים ע”י חברת “לורד טיקטס” לאירועי ספורט ואירועי מוסיקה בעולם שמנוהלים על ידי מפיקים מורשים שונים לאירועים שונים בחו”ל.
  3. כל רכישה ו/או שימוש באתר יהיו כפופים להוראות והתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “התקנון“).
  4. תנאי השימוש יחולו על כל משתמש ו/או רוכש באתר (להלן: “הרוכש” ו/או “המשתמש“). לעניין זה “רוכש” יהיה כל מי שביצע רכישת כרטיס דרך האתר.
  5. תקנון זה כתוב בלשון זכר, אך מתייחס באופן שווה לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  6. בשימוש באתר זה, הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר וכן הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש ומצאת אותם מתאימים כך שיחולו עליך ללא יוצא מן הכלל.
  7. במידה ומצאת את אחד מהתנאים כלא מתאימים לשימושך הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.
  8. כותרות תנאי השימוש והתקנון נרשמו לצרכי התמצאות בלבד ואין בהן בכדי לפרש ו/או להוסיף ו/או לשנות הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה או מתוקפם.
  9. החברה תשמור לעצמה את הזכות לשדרג מיקומי כרטיסים ללקוחותיה כראות עיניה וזאת בתנאי ששדרוג הכרטיסים בהכרח מהווה שדרוג בקטגוריות המופיעות באתר החברה ובעלות גבוהה יותר לכרטיס
  10. יודגש ויצוין כי רק אדם הכשיר לכך משפטית יכול לעשות שימוש באתר.
  11. בהסכמתך לשימוש באתר זה בכפוף לתנאי השימוש הנך מאשר כי הנך כשיר משפטית לעשות שימוש באתר וכן כי לא תעשה באתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות או אסורות על פי תנאי השימוש.
  12. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
  13. החברה תמכור למשתמש כרטיסים לאירועים ואירועי ספורט בחו”ל אשר יתקבלו מספקיה השונים. “ספק” ייקרא כל גורם אשר דרכו יתקבלו כרטיסים למכירה באמצעות האתר ו/או החברה.
 2. הפרת תנאי השימוש
  1. אם תפר את תנאי השימוש ו/או לחברה יהא חשד לכך, תהא החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול בדרכים הבאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:
   1. לחסום את גישתך לאתר.
   2. לבטל את הזמנת הכרטיסים שהתבצעה על ידך.
   3. לדרוש ו/או לתבוע ממך כל סעד לו הינו החברה זכאית לרבות פיצוי כספי ו/או צווי מניעה.
  2. מובהר בזאת כי בכל מקרה של הפרת כל תנאי מתנאי השימוש ו/או התקנון ו/או כל פעולה שנוגדת את האינטרסים של החברה באמצעות אתר האינטרנט, לא תהיה למשתמש באתר כל זכות לקבלת החזר כלשהוא מהחברה.
 3. קניין רוחני
  1. תוכן האתר הכולל את עיצובו, הקבצים הכלולים בו, הקודים בו משתמש, התמונות, קטעי הוידאו וכל דבר הדומה להם, שייכים לחברה והם מוגנים בחוק.
  2. אין להעתיק, לשמור, להדפיס או להשתמש בתוכן האתר אלא לצרכים המוגדרים של אתר זה והם רכישת כרטיסים.
  3. אין ולא יהא בשום פריט או חלק באתר משום הסכמת החברה לשימוש אחר מלבד האמור לעיל בסימני המסחר של החברה ו/או בכל חלק באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 4. אחריות
  1. מובהר בזה כי התחייבות לורד טיקטס לרכוש בעבור הנוסעים כרטיסים לאירועי ספורט/מוזיקה, כרטיסי טיסה ובתי מלון תהיה מותנית בכל עת בזמינות בפועל. בכל מקרה של אי זמינות השרות, תפעל לורד טיקטס כמיטב יכולתה ומבלי להתחייב למציאת חלופה, אל מול ספקי השירותים בפועל לשם מציאת חלופה הולמת ולהעבירה ללקוח לאישורו. לורד טיקטס לא תישא בחבות בגין מעשים או מחדלים, ברשלנות או שלא ברשלנות, של חברות תעופה, בתי מלון וצדדים שלישיים אחרים שמהם רכשה את השירותים. עם זאת תעשה לורד טיקטס את מירב המאמצים על מנת לייצג את האינטרס של הלקוח בפני אותם גורמים ותכיל על עצמה רכש ללא דרישת תשלום נוספת מצד הלקוח של 20% יותר מערך התשלום ולא יותר מ- 750€ סה״כ לכרטיס.
 5. הגבלת אחריות
  1. אתר זה ותוכנו בכללותו ניתן לשימוש AS IS, בלא כל התחייבות מצד החברה. לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין תכונות האתר, יכולותיו, התאמתו לצורכיך האישיים או מגלות האתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או כל שירות המסופק באמצעותו יינתנו כראוי ללא הפסקות או טעויות, יהיו חסינים מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה ובתוכנה ואין החברה אחראית לכל נזק או פגיעה שנגרמו ו/או ייגרמו לך עקב השימוש באתר.
  2. בכל מקרה לא תחול כל אחריות על החברה ו/או מי מטעמה לעניין כל נזק ישיר, עקיף או כל נזק שהוא כתוצאה מכל קלקול ו/או תקלה ו/או אי יכולת לספק את השירות למשתמש.
  3. המשתמש מצהיר בזאת כי מעבר ומבלי לגורע מתנאי שימוש אלה, הינו מסכים להיות כפוף לתנאים והמגבלות של צדדים שלישיים בקשר עם אספקת השירותים באמצעות החברה.
 6. רכישות באתר
  1. באתר זה רשאים לרכוש משתמשים שהינם מעל גיל 18 בלבד והינם כשירים משפטית.
  2. בעת השימוש באתר מתחייב המשתמש למסור אך ורק את פרטיו האישיים והינו מצהיר בעת השימוש באתר כי הפרטים שמסר הינם פרטיו האישיים של המשתמש ואין הוא מוסר והינו מתחייב שלא למסור כל פרט שאינו שלו והשייך לצד שלישי.
  3. סליקת האשראי באתר, באמצעותה יבוצעו התשלומים באתר, תבוצע באמצעות חברה חיצונית.
  4. אין החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי מניותיה אחראים לכל מחדל ו/או תקלה של החברה החיצונית ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל נזק שייגרם לו כתוצאה מתקלה הקשורה לחברת סליקת האשראי.
  5. בעת השימוש באתר מאשר המשתמש כי בדק את כל פרטי ההזמנה שביצע והרכישה שרכש וכי פרטי הזמנתו הם סופיים ולא ניתנים לשינוי.
  6. ההזמנות באתר כפופות להוראות פרק ג’ לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“). לא ניתן לבטל הזמנה באתר באם
   עברו 14 ימים מיום ביצועה והכל בהתאם לאמור בחוק.
  7. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שמחיר הכרטיסים בהזמנה באמצעות האתר גבוה מן המחיר הנקוב על הכרטיסים לאירוע.
  8. הכרטיסים נמכרים לפי סוגים שונים ואינם נמכרים לפי מקומות מסומנים אלא אפ כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת בין החברה לבין המתשמש.
  9. בעת ההזמנה באתר יקבל המשתמש את הכרטיסים באחת משלושת שיטות המשלוח הבאות: משלוח לדואר האלקטורני, משלוח לבית המלון או איסוף מנקודת חלוקה בעיר. זאת בהתאם להחלטת חברת לורד טיקטס בע״מ.
  10. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יעשה כל שימוש לא הוגן בכרטיסים מסוג זה. ככל ויפר המשתמש התחייבותו האמורה בסעיף זה יהווה הדבר הפרה חמורה ויסודית של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את האפשרות למצות את כל ההליכים המשפטיים כנגד המשתמש אשר יפר את תנאי השימוש באופן האמור.
  11. תאריכי המשחקים המצוינים באתר אינם סופיים ובאחריות הגולש/לקוח לוודא תאריך סופי מול האתרים הרישמיים של הליגות השונות
  12. בחלק מהמקרים, במידת זמינות חברת לורד טיקטס תהיה אפשרות לקבלת כרטיס פיזי.
  13. במקרה כזה, באם תהא זו אופציה בפני המשתמש, הכרטיס הפיזי יימסר למשתמש עד ליום האירוע בנקודת חלוקה בעיר או במלון בו שוהה המשתמש/לקוח וזאת בהתאם לפרטים שמסר המשתמש בהזמנתו.
  14. במידה והכרטיסים יימסרו בנקודת איסוף שתקבע על ידי החברה, על מזמין להישמע במדוייק להוראות שיועברו לו על ידי החברה ולהגיע בזמן לנקודת האיסוף ולמיקומה המדויק. המשתמש מצהיר כי במידה ולא יישמע להוראות במדויק, לא תוכל החברה להתחייב על העברת הכרטיסים ובמידה והכרטיסים לא יסופקו למשתמש הינו מצהיר כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפיי החברה והינו מקבל על עצמו את כל האחריות לאי אספקת הכרטיסים.
  15. במקרה של מסירת כרטיס מנוי למשתמש יימסרו למשתמש הנחיות מדויקות יחד עם כרטיס המנוי. המשתמש מתחייב ומצהיר בזאת כי יישמע להוראות שיוצמדו לכרטיס המנוי וכן להוראות שיימסרו לו בע”פ על ידי מי מנציגי החברה בעניין המנוי. המשתמש יישמור את המנוי וידאג להחזירו בהתאם להוראות שיינתנו לו.
  16. בהזמנות לחלק מהאירועים, מועד משלוח הכרטיסים יהיה מועד משוער (באירועים כגון ליגות ספורט שאינן בעונה, מופעי מוסיקה וכו’).
  17. מרגע מסירת הכרטיסים למשתמש אלה יהיו באחריותו הבלעדית ובמקרה של אובדן או נזק לכרטיס לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה וכן לא יהיה ניתן להנפיק ולספק למשתמש כרטיס חדש ו/או חלופי.
  18. יצוין, כי רק לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה תיחשב העסקה כמבוצעת ומאושרת. לא יאוחר מ-24 שעות מביצוע ההזמנה.
  19. המשתמש מאשר כי ביצוע ההזמנה הממוחשבת דרך האתר אינה מהווה אסמכתא לקבלת הכרטיסים ואלה יתקבלו רק לאחר אישור החברה, כאמור לעיל. בכל מקרה שבו יוזמן על ידי המשתמש מספר כרטיסים או סוג כרטיסים שלא יהיו זמינים לאספקה על ידי החברה יקבל המשתמש סירוב להזמנתו והמשתמש מאשר כי הוא מודע לאפשרות שיתקיים מצב מסוג זה ומקבל על עצמו את כל המחדלים ו/או ההוצאות ו/או האחריות בגין הזמנתו באם יתקיים מצב מסוג זה או מצב דומה לזה.
 7. מדיניות ביטולים
  1. במקרה של ביטול אירוע יינתן החזר כספי למשתמש אך יהא על המשתמש לשלם דמי טיפול לחברה בגובה 5% מסכום הרכישה בגין בקשתו לרכישת הכרטיסים.
  2. במקרה של דחיית אירוע על ידי המארגנים, יסופק לרוכש כרטיס חלופי למועד הנדחה של האירוע.
  3. במקרה שבו המשתמש לא יגיע לאירוע מכל סיבה שהיא אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.
  4. במקרה שבו התנהגותו של משתמש תמנע ממנו להיכנס ו/או תגרום לסילוקו מאירוע מכל סיבה שהיא, כאשר המשתמש לא ינהג בהתאם לכללים וההוראות של מארגני האירועים ו/או הרשויות המקומיות ו/או כל גורם אחראי לאירוע שהוא, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה ולא ידרוש ממנה כל פיצוי או החזר כספי.
  5. במקרה נדיר של תקלה באספקת הכרטיסים המשתמש מתחייב ליצור קשר עם החברה באמצעות הפרטים שיימסרו לו על ידה לשם כך וזאת על מנת ליידע אותה בדבר התקלה. החברה לא תהא אחראית על כל תקלה אשר המשתמש לא יידע אותה עליה בזמן אמת וטרם התרחש האירוע ולמשתמש לא תהא במקרה של אי הודעה לחברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
  6. כל משתמש המבטל הזמנתו חייב בדמי ביטול כקבוע בחוק בשיעור של %5 מערך ההזמנה או 100 ₪ לכרטיס, לפי הנמוך מביניהם. החוק אינו חל על רכישת כרטיסים בלבד.
  7. בקשה לביטול הזמנה כאמור על המשתמש להעביר בכתב לכתובת החברה, כאמור ברישא לתקנון זה. בהתאם להוראות החוק, לא יכובדו בקשות ביטול בע”פ.
  8. כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל”א 1971.
  9. במידה ומארגני המשחק/הופעה יחליטו שאירועים יתקיימו בנוכחות חלקית של קהל, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. במקרה כאמור, יוחזר למשתמשים הסכום המלא אשר שולם עבור הכרטיס, ללא כל ניכוי.
  10. במידה ואירוע (משחק/הופעה וכדומה) נדחים ו/או מתבטלים, שאר המוצרים בחבילה אינם ניתנים לביטול קרי טיסה, מלון/מוצר אחר. תינתן האפשרות לשינוי המוצרים השונים בהתאם לפערי התמחור.
 8. מדיניות הגנת הפרטיות
  1. החברה תדאג לכבד את פרטיותו של כל משתמש שמבקר באתר, באופן שיפורט בסעיפים הבאים בכותרת זו תוך התייחסות לסוג המידע שייאסף על ידי החברה ודרך עיבוד המידע מסוג זה.
  2. ראשית יצוין, כי משתמש אשר טרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס לצורך מסירת פרטיו האישיים, וכאמור, רכישה באתר מותרת אך ורק על ידי רוכשים שהינם מעל לגיל 18 שנים.
  3. שנית יצוין, כי המשתמש מצהיר בזאת כי כל מידע שנמסר על ידו ובהתאם לאמור לעיל, נמסר מרצונו החופשי ובהסכמתו.
  4. כל נתון שיועבר על ידי המשתמש מועבר בהסכמתו לכך שהחברה מרשאית לנהל מאגר מידע ולעבר את כלל הנתונים אשר מועברים על ידי המשתמשים וכל זאת לצורך פעילותה העסקית של החברה.
  5. יודגש כי מידע אודות המשתמשים יועבר לצד שלישי (למעט פרטי אשראי) אך ורק לצורך טיפול ברכישת כרטיסים והזמנת המשתמש (לדוגמא במצב של צד שלישי המבצע מסירת כרטיסים למשתמש). בנוסף, לא תעביר החברה את המידע לגורם שלישי אלא רק על פי דין ובמקרה שבו תהיה מחויבת לעשות כן על ידי צו שיפוטי או באם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שביצע המשתמש באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי במקרה שכזה הינו מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה לעניין העברת הפרטים לצד הנפגע ממעשי המשתמש בגינם מאיים הוא לנקוט הליכים משפטיים וכן בהתאם לצו השיפוטי.
  6. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים, כאמור ותנקוט באמצעים שונים על מנת לאבטח את המידע שנמסר על ידי המשתמשים באמצעות האתר. ואולם, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה במידע שיימסר על ידי המשתמשים באתר במקרה של פריצה לאתר ו/או חדירה לאתר ו/או כל פעולה בלתי חוקית שתעשה באתר על ידי צד שלישי.
  7. במקרה שבו צד שלישי יבצע פעולה בלתי חוקית כלשהיא הקשורה למידע שנמסר על ידי משתמשים באתר וייעשה כל שימוש במידע שיתקבל מהמשתמשים באתר על ידי אותו צד שלישי, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
  8. בנוסף יצוין כי החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות העומדים בפניו בעת הפעילות באינטרנט בכלל ובאתר בפרט לרבות שימוש בדפדפן מאובטח וכד’.
  9. במקרים מסויימים תשלח החברה הודעות דוא”ל למשתמשים בדבר הזמנות שבוצעו, תזכורות לקראת אירועים ובקשות למשוב לאחר אירוע. משתמש המבצע הזמנה באמצעות האתר מאשר הצטרפותו לרשימת הדיוור של האתר לקבלת מידע על אירועים צפויים. באם המשתמש אינו מעוניין להיות חלק מרשימת הדיוור של האתר הינו מוזמן להסיר פרטיו בכל עת.
  10. החברת משתמשת ב – cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעול האתר (להלן: “cookies“). השימוש נעשה אף לצורך כימות פרטים והתאמת האתר וצרכייך, העדפותייך ואבטחת המידע. באפשרותך, באם זה רצונך, להתאים את ההגדרות בדפדפן המחשב שלך כך שהוא יקבל או ידחה את ה-cookies וכן הגדרות נוספות בעניין זה.
  11. האתר מפנה את משתמשיו לאתרים נוספים באמצעות קישורים. אין ולא תהיה החברה אחראית בכל צורה שהיא לתוכן ו/או למידת הגנת הפרטיות אשר מעניקים אתרים אחרים, אף אם המשתמש הופנה אליהם באמצעות קישור מאתר החברה.
  12. מעת לעת רשאית החברה לשנות את מדיניות הפרטיות. הודעה על שינויים מהותיים תפורסם באתר החברה, באם יבוצעו כאלה.
 9. שונות
  1. אין בכל האמור במסמך זה על סעיפיו הקטנים בכדי לגרוע מכל הזכויות המוקנות לחברה על פי כל דין ועל פי כל הסכם שייחתם בין החברה לבין צד שלישי כלשהו.
  2. בנוסף, המשתמש מתחייב כי קרא את כל תנאי השימוש וכי הוא עתיד ומתכוון לפעול על פיהם.
  3. המקרה של בירור משפטי מצהיר המשתמש כי ידוע לו כי הסמכות המשפטית לדון בענייני החברה יהא בית משפט השלום בתל אביב.

מגוון אפשרויות תשלום נוחות

באתר LordTickets תוכלו לרכוש את הכרטיסים המועדפים עליכם ולחלק למספר תשלומים, בכדי להקל עליכם עם הוצאות הטיול. התשלום באתר מאובטח. ניתן לשלם עם כלל כרטיסי האשראי ובאמצעות ה-Paypal.

100% אחריות

אתר האינטרנט של LordTickets מספק אחריות מלאה על הכרטיסים. אנו עובדים עם הספקים המובילים בעולם ומספקים אחריות לכל אחד מלקוחותינו לאורך כל הדרך.

מחירים ללא תחרות

אנו מציעים באתר את המחירים המשתלמים ביותר, הן עבור ספקים ומתווכים והן עבור לקוחות קצה. עשרות סוכנויות מובילות בישראל רוכשות כרטיסים לאירועים הגדולים בעולם דרך אתר האינטרנט שלנו.

שירות לקוחות מכל מקום בעולם

נציגנו עומדים לשירותכם לאורך כל התהליך בכל שעה ובכל מקום. אנו מספקים תמיכה ללקוחותינו מכל מקום בעולם ונעמוד לשירותכם לכל שאלה לאורך הנסיעה שלכם.

תוך מספר דקות תוכלו להבטיח את מקומכם באצטדיונים ובאירועים המובילים בעולם. שירות הלקוחות שלנו מספק תמיכה ומענה מכל מקום בעולם. באפשרותכם להתייעץ אתנו, לשאול שאלות ולהזמין באמצעות רכישה מאובטחת באתר האינטרנט שלנו.

בוחרים את היעד

מזינים את היעד אליו אתם נוסעים: מדינה / עיר / קבוצה, ונחשפים לכלל האירועים המתקיימים באזור אליו אתם טסים.

מזמינים באתר

בוחרים את האירוע ומזמינים את הכרטיסים במחירים המשתלמים ביותר בארץ באמצעות רכישה מאובטחת דרך האתר.

טסים ונהנים

טסים לאירוע הנבחר ונהנים מחוויה בלתי נשכחת. צוות התמיכה שלנו זמין מכל מקום אליו תטוסו לשאלות ותמיכה.